KBS de Pionier biedt goede begeleiding voor leerlingen, er is een zorgstructuur
 

Zorg voor leerlingen

Door een goede zorgstructuur proberen we elke leerling datgene te geven wat hij of zij nodig heeft. We werken in onze school met een zg. leerstofjaarklassensysteem, waarbij we bij onze onderwijsplanning uitgaan van de leerstof die in dat schooljaar aangeboden moet worden.

Hoe doen we dat:

·         Goed onderwijs geven, zoveel mogelijk aangepast aan de groep leerlingen.

·         waar nodig zorgen voor aangepast werk in hoeveelheid en/of moeilijkheidsgraad voor leerlingen, bijv. door middel van de één-, twee- en driesterrenaanpak, waarbij kinderen als dat nodig is een verlengde instructie en begeleide inoefening kunnen krijgen en andere kinderen snel zelfstandig aan het werk kunnen zonder op voor hen niet nodige uitleg te hoeven wachten.

·         Resultaten van leerlingen toetsen met de door ons gebruikte methodes, maar ook twee keer per jaar met behulp van gestandaardiseerde toetsen van CITO. Wanneer er uit deze toetsen signalen komen dat er niet volgens verwachting gescoord wordt, kan het leerstofaanbod aan deze leerling aangepast worden.

·         Vergroten van het zelfvertrouwen van leerlingen.

·         Overleg met ouders/verzorgers, om samen de leerling optimaal te kunnen begeleiden.

·         Een doorgaande lijn binnen de school, ook voor leerlingen die meer zorg nodig hebben.

·         Afstemmen van zorg voor leerlingen met diverse hulpverleners (RT-er, externe ondersteuning)

·         Wekelijks hebben we een (beperkt) aantal uren waarin het mogelijk is een kind individueel of in een klein groepje te begeleiden op het gebied waarin dat kind extra veel moeite heeft. Dit is de zg. Remedial Teaching (RT)

·         Planmatig handelen door de leerkracht: signaleren, diagnosticeren, handelingsplanning, uitvoering, evaluatie.

·         Het op peil houden en uitbreiden van deskundigheid binnen de school

·         Wekelijks overleg met de bovenschoolse Coördinator Leerlingzaken uit het W.F.  Nuyens Instituut

·         Leerlingbesprekingen: als team dragen we de verantwoordelijkheid voor alle leerlingen samen en maken gebruik van elkaars kennis over een leerling.

Onderzoek.

Soms lukt het een leerling niet, ondanks al zijn of haar (en onze) inspanningen, om zich voldoende te kunnen ontwikkelen. We kunnen dan een onderzoek aanvragen via de AT-scholen bij het Nuyens Instituut. Deze aanvraag doen we samen met de ouders van de betreffende leerling. Door zo'n onderzoek kan de school vaak weer verder.

Een mogelijkheid die hieruit kan komen is dat een leerling bijvoorbeeld voor één vakgebied op een lager niveau werkt, maar wel in zijn sociale leeftijdsgroep blijft werken. Ook is er de mogelijkheid dat een gekwalificeerde onderzoeker dyslexie of dyscalculie diagnosticeert.​

Soms blijkt echter uit het onderzoek dat deze leerling beter op z'n plek zou zijn op een school voor Speciaal Basisonderwijs. Hiervoor moet dan een Toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd worden.

Uitkomsten uit zo'n onderzoek kunnen ook aanleiding geven tot verkorting van de leertijd, waardoor een leerling een groep (of een gedeelte van een groep) over slaat. Door individuele benadering is het mogelijk dat een leerling, voor een of meer vakken, een ander versneld programma volgt.​

 

Leeskliniek

Leerlingen die blijven uitvallen bij het leren lezen, na extra ondersteuning in de eigen groep, kunnen in onze school naar de interne Leeskliniek. Daar worden leerlingen met zware leesproblemen verder geholpen door onze leesspecialist. Zij mag echter geen dyslexie vaststellen, al kan zij wel signalen aangeven die wijzen op dyslexie. Zij kan vervolgens ouders helpen om de juiste weg te bewandelen om tot diagnostisering van dyslexie te komen.​